دقت تشخیصی تروپونین تی، ۶ ساعت پس از شروع علائم برای رد سکته قلبی [انگلیسی]

اهداف
برای رد کردن سکته قلبی، دستورالعمل ها توصیه می کنند که یک تروپونین تی با حساسیت بالا، ۶ ساعت پس از شروع درد قفسه سینه که نورمال است، همراه با این که بیمار دیگر درد ندارد و امتیاز GRACE بیمار