Manne Gerell, Joakim Sturup, Mia-Maria Magnusson, Kiim Nilvall, Ardavan Khoshnood, Amir Rostami
Journal of Policing, Intelligence and Counter Terrorism, In Press
Publication year: 2021

یافته های ما نشان می دهد که خشونت با اسلحه به شدت در بازارهای باز مواد مخدر در محله های آسیب پذیر متمرکز شده است، و علاوه بر این در آن مکان ها خطرات زیادی برای تیراندازی های مکرر پس از یک حادثه تیراندازی اولیه وجود دارد. ما پیشنهاد می کنیم که پلیس بتواند از این دانش برای بهبود شیوه های جلوگیری و یا ایجاد اختلال در خشونت اسلحه استفاده کند.