Ardavan Khoshnood, Henrik Ohlsson, Jan Sundquist, Kristina Sundquist
Abstract, Swedish National Council for Crime Prevention, Stockholm Criminology Symposium, Stockholm
Publication year: 2021

در سال های اخیر، سوئد شاهد افزایش میزان قتل بوده است. تلاش برای شناسی بزهکارانی که مرتکب چنین جنایاتی می شوند از اهمیت اساسی برخوردار است. با استفاده از اطلاعات ثبت شده در بانک اطلاعاتی جرم سوئد، افراد 15-60 ساله که محكوم و یا مظنون به قتل بین سالهای 2000 و 2015 بودند، در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند. در مجموع 14466 نفر در تجزیه و تحلیل ما قرار گرفتند. سه گروه مجرو را توانستیم شناسایی کنیم.